Project 101092256 – VET4GSEB – ERASMUS – EDU – 2022 – CB – VET: ” Vocational and Education Training partnership for Green, Smart Electricity in Buildings” , developed up to Call: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET — Capacity Building in the field of Vocational Education and Training (VET).
eu_flag

   Дефинираните цели в енергийните стратегии и политики на ЕС, и в тези на участващите в проекта страни, доведоха до промени на пазара на труда за проектантите и инсталаторите на „интелигентни“ приложения и на системите за възобновяема енергия в сградите.

    Енергийният сектор се нуждае от професионалисти с нови умения – не само знания и умения в областта на „интелигентните“ сградни инсталации и системите за възобновяема енергия, но също и т.н. „ меки“ компетентности като предприемачество, междуличностни отношения и пр.

   Основната цел на проекта VET4GSEB е да се предаде опитът и добрите практики в областта на професионалното образование и обучение от европейски страни (България и Турция) към останалите страни, участващи в проекта, а именно Албания, Украйна, Армения и Грузия. Амбицията му е да достави на професионалните центрове за образование и обучение /ЦПОО/ персонализирани решения, материали за обучение, инструменти и насоки, така че те да имат възможност да актуализират и подобрят своите програми и практики на обучение за да отговорят на нуждите на енергийния трудов пазар за умения, знания и компетенции, необходими за динамичното развитие на строителната индустрия и въвеждането на възобновяема енергия.

  Планирани са серия от дейности, включващи иновативен подход, а именно: преподаватели от ЦПОО от всички участващи страни ще получат изчерпателна информация, чрез онлайн платформа, за специфичните нужди на пазара на труда, иновативните методи на обучение, цифрови технологии, използвани в „умните“ сгради, високотехнологични технически решения за интегриране на фотоволтаични системи в сгради и др.

    Ще се организират обучения за ЦПОО от партньорските страни, които ще се проведат на 2 етапа: първи етап – пилотно обучение на английски език за 18 преподаватели, и втори етап – обучения на национално ниво. Изпълнението на планираните дейности по проекта ще се извърши в 5 работни пакета, както следва:
WP1 - Управление на проекта
WP2 - Анализ на нуждите и текущо развитие в ПОО
WP3 - Подготовка на инструменти и материали за обучение
WP4 - Обучение на преподавателите: Пилотно обучение на 3 преподаватели от всяка държава и - национални курсове за обучение на 10 преподаватели от държавите на партньорите.
WP5 – Разпространение и въздействие

    Ако искате да участвате в обученията, моля пишете ни на email:
   office@nisbg.org /Нина Николова – директор на Обучителния център на Камарата на инсталаторите в България/