WP1

Основни цели на този работен пакет са:
1. Да координира VET4GSEB проект по най-ефективен начин;
2. Да управлява коректно бюджета на проекта;
3. Да следи и комуникира развитието на проекта в рамките на консорциума VET4GSEB и извън него (до Европейската комисия и външни експерти);
4. Да организира общо 6 срещи на управителния комитет с целия консорциум.
5. Да разрешава всякакви въпроси/ конфликти, които могат да възникнат при изпълнение на проекта.
Този работен пакет също гарантира качество на дейностите и резултатите, както и ефективното управление на риска.

WP2

Целта на този работен пакет е да набере данни за нуждите на пазара на труда от компетентни монтажници и електротехници чрез включване на заинтересованите страни (бизнеса и образователните институции) и, на база задълбочен анализ, да идентифицира съществуващите пропуски в текущите програми за обучение. Данни за най-новите разработки в професионалното образование и обучение, обучението за възрастни като цяло, както и за: новаторски решения за фотоволтаични системи по-специално, управление на енергията и интелигентни електрически инсталации в сгради, също ще бъдат събрани и анализирани с цел разработване на иновативна ad hoc методология на обучение, която ще даде възможност на работните екипи на консорциума да разработят програмата за обучение.

Download
WP3

Целта на този работен пакет е да разработят обучителни материали, които ще предоставят на обучителите на електро техници (работещи с ниско напрежение) умения, подходящи за пазара на труда (дигитални, меки, специфични и педагогически). Основните му цели са:
1. Разработване на мрежова платформа за комуникации;
2. Разработване на програма и материали за обучение във форма на лекции в PPP формат на английски език;
3. Разработване на Наръчник за обучители;
4. Адаптиране и превод на разработените обучителни материали на националните езици на партньорите.

Download
WP4

Този пакет включва организиране и провеждане на дейностите „Обучение на обучителя“ с цел да отговорят на нуждите, идентифицирани в WP2 в съответствие с най-новите разработки за ПОО и използване на материалите, разработени в WP3. Обучението има за цел да повиши уменията на обучаващите, така че те да отговарят на най-новите разработки в ПОО, на непрекъснатото обучение за възрастни по-специално, както и да даде възможност за обучение на компетентни монтажници на сградни инсталации, конкурентни на пазара на труда.

Download
WP5

Специфичните цели на WP5 са:
1. Да се постигне достъпна за потребителите визуална идентичност на целите, дейностите, напредъка и резултатите на проекта;
2. Да популяризира проектните цели, продукти, резултати и т.н. чрез съществуващите (онлайн, писмени и устни) канали, информационни и комуникационни средства и инструменти;
3. Да осигури широко разпространение и ефективна комуникация между заинтересованите страни, за да привлече техния интерес и да ги включи активно в изпълнението на проекта, както и да гарантира неговото продължение и устойчивост.

Download